پارکت صد در صد چوب

پارکت صد در صد چوبی ترهورن (ter Hürne)

از دیرباز تا به امروز انسان مجذوب رنگ ها بوده و هست. به همین دلیل پارکت های چوبی ترهورن به چهار دسته رنگ تقسیم بندی شده اند که هر کدام دارای خصوصیات و ویژگی های خاص خود هستند. این دامنه رنگی از روشن شروع و به تیره ختم می شود تا با هر نوع سلیقه ای تطبیق پیدا کند.